atatürk

Vakıf Senedimiz

KURUMSAL

HER ÇOCUK BİR UMUTTUR VAKFI SENEDİ
VAKIF:

Madde 1-Vakfın adı Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı'dır.

İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi Van İli, İpekyolu ilçesinde olup, adresi Hafiziye mah. Eski cezaevi cad. Baytar apt. kat:3 no: 4 İpekyolu Van' dır. Yönetim kurulu kararıyla şehir içinde yeri değiştirilebilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- Çocukların, gençlerin, her seviyede eğitim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine maddi ve manevi destek vermek, Mağdur olan insanların gereksinim duyduğu tüm insani ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü nakdi ve ayni desteklerde bulunmak, tedaviye muhtaç kişilere maddi manevi desteklerde bulunmak. Olağan ve olağanüstü zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, evlenme, yuva kurma, iş kurma, barınma ve sâir bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi katkı sağlamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakfın faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

a - Vakıf, her seviyede okuyan insanların eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunur. İmkânları ölçüsünde burs, ayni yardım, nakdi yardım desteklerinde bulunur.

b- İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki okulların ihtiyacı olan kitap ve sair malzemeleri karşılar ve kütüphaneler kurar

c - Vakıf, tüm çocukların eğitim ve öğrenimlerinin en iyi şekilde sağlanması için eğitim kurumları (yurt, pansiyon, dil kursları, eğitim müesseleri) kurar, inşa eder, kiralar, satın alır veya mevcut eğitim kurumlarıyla anlaşır ve işletir. Vakıf tüm bu çalışmalar için gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler inşa edebilir veya kiralayabilir. Anaokulları, ilk, orta dereceli okullar, liseler, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim veren kurumlar ve üniversiteler kurabilir ve işletebilir.

d-  Vakıf, Yardıma muhtaç olan insanlara doğum, ölüm, evlenme, hastalık ve her türlü temel ihtiyaçları için nakdi veya ayni destekler sağlar.

e- Yoksulların ve muhtaçların yararlanabileceği bakımevleri, aşevleri, misafirhaneler kurar ve işletir.

f- Vakıf, yoksullar ve muhtaçlar için gıda, giyim, eğitim, barınma, yakacak, sağlık,  vesaire gibi insani yardım konularında ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

g- İlim, bilim, sanat, eğitim, spor, sağlık ve benzeri dallarda yapılan her türlü kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, panel, fuar, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenler, düzenlenen etkinliklere katkı sağlar ve/veya sponsor olur.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı 90.000 TL dır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakıf 2 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak yönetim kuruluna verirler. Yönetim kurulu üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin aday bırakmamaları, adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri veya vakıf yöneticiliğinden uzaklaştırılmaları halinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçim, kalan yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

VAKIF BAŞKANI VE YARDIMCISI:

Madde 8- Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcısı başkanın yokluğunda onun yetkilerini kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ:

Madde 9- Yönetim kurulu ayda en az bir kere vakıf başkanı veya yardımcısının çağrısı ile toplanır. Kararların alınması sırasında oybirliği sağlanamazsa başkanın oyu iki oy sayılır. Üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş kabul edilir. Toplantıya katılamayacak üye diğer üyeye vekalet verebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 10- Yönetim kurulu, vakfın idare, temsil ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı hazırlar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 

i) Gerekli defterleri tutar, yıllık bütçeyi uygular. 

j) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapar.

k) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

 

 

VEKİL TAYİNİ:

Madde 11- Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden birini, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, görevlendirebilir, temsilci veya vekil tayin edebilir.

DENETİM :

Madde 12- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenir.

HUZUR HAKKI:

Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmez.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 14- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 15- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 16- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun oy birliği ile alacağı karar ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 17- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’na devredilir. 

Vakfın sona ermesi, yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı karar ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. 

Geçici Madde

1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1.    Veysel ÖZARAZ

2.    Burhan BEDİR

 

Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı Kurumsal Web Sitesi - bağış
Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı Kurumsal Web SitesiHer Çocuk Bir Umuttur Vakfı Kurumsal Web Sitesi - destekcilerimiz
Destekcilerimiz
Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı Kurumsal Web Sitesi - bağış
SOSYAL MEDYA
Hafiziye mah Eski cezaevi caddesi Baytar apartmanı kat 2 no 6 İpekyolu Van
0532 595 02 65 - 0432 502 74 30 [email protected] [email protected]
dv
dv
dv
dv
dv
dv
Copyright © 2018 | Her Çocuk Bir Umuttur Derneği